04/05/2016

Phương pháp nâng cao kỹ năng đọc Part 5, Part 6 và Part 7 TOEIC

Part 5 TOEIC - Toeic Academy
PHẦN 5: CÂU CHƯA HOÀN CHỈNH
– Liếc nhanh qua các đáp án.
– Nếu thuộc về ngữ pháp thì nhìn vùng lân cận khoảng trống, nếu có dấu hiệu thì chọn ngay, nếu không thì coi lại toàn câu (thường là đầu câu) để tìm dấu hiệu làm bài.
– Nếu thuộc về nghĩa thì phải dịch > lý do phải mở rộng vốn từ.

Phân biệt REQUIRE và REQUEST

Phân biệt: Require (đòi hỏi, cần) – Request (xin)
Động từ: To require
Khi muốn diễn tả một điều yêu cầu, một điều đòi hỏi, hay bắt buộc, tiếng Anh có động từ to require, danh từ là requirement. Cũng có nghĩa là điều cần đến hay cần phải có=need.
(1) Require nghĩa là cần hay bắt buộc
– This matter requires careful consideration=vấn đề này cần xét kỹ.
(Sau require có thể dùng túc từ trực tiếp direct object. Trong thí dụ trên direct object là consideration.)

Mẹo làm bài thi TOEIC Part 5, Part 6 và Part 7

Part 5: Hoàn thành câu (gồm 40 câu hỏi được đánh số từ 101 đến 140)
Mỗi câu trong phần này có 1 từ / cụm từ còn thiếu và cần được thêm vào. Thí sinh đọc 4 phương án trả lời cho mỗi câu và chọn phương án trả lời đúng nhất bằng cách bôi đen vào ô tròn tương ứng với câu trả lời A, B, C hoặc D trong tờ bài làm.
Ví dụ minh họa:
Đây là câu hỏi đầu tiên trong phần 5 mà thí sinh nhìn thấy trong đề thi.
101. The office manager prefers her coffee with cream ____ sugar.
A. but
B. nor
C. and
D. plus

Phân biệt who, whom, whose

Who - Toeic Academy
1. WHO: thay thế cho người là chủ ngữ. Ex: The women who help you is my English teacher.
*Lưu ý: sau who luôn là động từ (verb).
2. WHOSE: thay thế cho sở hữu của người. Ex: The man, whose son in my class, is a doctor.
*Lưu ý: sau whose luôn là 1 danh từ (noun).

3. WHOM: thì thay thế cho tân ngữ! Ex: We are talking about Lan whom I speak to yesterday.
*Lưu ý: sau whom là đại từ (subject).

Hướng dẫn sử dụng Although

Although - Toeic Academy
In spite of / despite / although đều được sử dụng để diễn tả sự tương phản, đối lập, tuy nhiên lại có sự khác biệt về cấu trúc giữa chúng.